Aktualności

In memoriam mgr Piotr Franciszek Białokoziewicz

Mgr Piotr Franciszek Białokoziewicz urodził się 29 listopada 1951 w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1974 roku i po studiach 1 października 1974 rozpoczął pracę w Akademii Medycznej w W-wie  na stanowisku fizyka w Zakładzie Dydaktyki.

Jego praca w Zakładzie, z przerwą w latach 1988 – 1991 gdy pracował w Instytucie Fizyki PAN, trwała do 30 czerwca 1997 roku. Następnie został ponownie zatrudniony w Instytucie Fizyki PAN.

Zakładem Dydaktyki kierował do roku 1994  prof. dr hab. n. med.. Wiesław Tysarowski. Zakład Dydaktyki pełnił wówczas nie tylko funkcje wydziałowe i uczelniane, ale również ogólnokrajowe związane z prowadzeniem egzaminów testowych.

Mgr Białokoziewicz był współtwórcą pierwszego w kraju zautomatyzowanego, informatycznego systemu obliczania wyników egzaminów testowych wstępnych, kursowych oraz eksperymentalnych końcowych  dla studiów medycznych.

W 1984 r. został oddelegowany do Krajowego Zespołu Egzaminów Wstępnych na uczelnie medyczne.

Od momentu wprowadzenia przedmiotu informatyka do programu nauczania w 1986 roku prowadził zajęcia dydaktyczne z tego przedmiotu dla studentów medycyny.

Od objęcia kierownictwa Zakładu w 1994 roku przez prof. dr hab. med. Roberta Rudowskiego Zakład zmienił nazwę na Zakład Informatyki Medycznej. Pojawiły się nowe cele i zadania Zakładu z większym naciskiem na nauczanie informatyki oraz prace związane z informatyzacją uczelni oraz przyłączeniem jej do sieci Internet. Nowy zakres działalności umożliwił wykorzystanie w pełni umiejętności informatycznych mgr Białokoziewicza. Okazały się one także bardzo przydatne we współpracy międzynarodowej podczas opracowywania programów edukacyjnych dla studentów medycyny w ramach programu Tempus Unii Europejskiej. Program nosił nazwę „Computer Assisted Learning for Undergraduate Medical Students” i był początkiem e-learningu w Akademii Medycznej.

Mgr Białokoziewicz był twórcą programów do opracowań statystycznych prac naukowych, oraz tworzył medyczne bazy danych.

Dał się poznać jako informatyk o bardzo wysokich kwalifikacjach oraz utalentowany dydaktyk.  Był lubianym, cenionym Kolegą.

Zmarł 12 marca 2018 roku.

Cześć Jego pamięci.