Dydaktyka

dydaktyka
Prowadzimy zajęcia dydaktyczne dla:

studentów I Wydziału Lekarskiego
studentów II Wydziału Lekarskiego
studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

doktorantów I Wydziału Lekarskiego
doktorantów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Zapraszamy również na zajęcia fakultatywne
Sylabusy znajdują się w zakładce fakultety.

Zajęcia fakultatywne:

Jak czytać publikacje naukowe
Lekcje cyfrowej medycyny
Mnemotechnika – jak pamiętać, żeby nie zapomnieć
Mój warsztat e-learningowy
Przygotowanie danych i podstawy biostatystyki
Telemedycyna w praktyce lekarza i nie tylko
Wykorzystanie e-zdrowia w pracy lekarza
Zaawansowane metody statystyczne w Sasie z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w epidemiologii i służbie zdrowia

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej i Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (Evidence Based Medicine – EBM). Treść nauczania obejmuje zagadnienia omawiane na wykładach i poznawane praktycznie na ćwiczeniach przy komputerze lub na tablecie z użyciem programów, aplikacji i systemów informatycznych wykorzystywanych w medycynie (zdrowiu publicznym, stomatologii, elektroradiologii, …).
Studenci zapoznają się z ogólnymi informacjami z zakresu informatyki, komputerowego wspomagania procesu diagnostyki, leczenia oraz prowadzenia badań naukowych w medycynie. Tematyka przybliża studentom nowe specjalności i kierunki medyczne takie jak informatyka medyczna, informatyka kliniczna, telemedycyna, eZdrowie, mZdrowie, rzeczywistość wirtualna oraz bioinformatyka. Studenci zapoznają się z podstawami wiedzy z biostatystyki i informatyki medycznej w celu realizacji medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM).
Student dowiaduje się, w jaki sposób biostatystyka i informatyka medyczna i kliniczna wpływają na postęp dokonujący się w diagnostyce oraz leczeniu chorób i obrażeń ciała. Wśród metod student pozna między innymi medyczne bazy danych, systemy klasyfikacji i kodowania oraz elektroniczną historię choroby. Student pozna również funkcje programów, które są przydatne w praktyce medycznej i w trakcie prowadzenia badań naukowych.
Zajęcia odbywają się w kilkunastoosobowych grupach z asystentem prowadzącym daną grupę ( nawiązanie do zasady mistrz-uczeń). W trakcie zajęć nacisk kładziony jest na interaktywne poznawanie materiału i praktyczną weryfikację poznanych metod na przykładach. Program nauczania jest wzbogacany o szereg elementów o przydatności praktycznej w medycynie klinicznej, w tym sposoby zapisu i analizy obrazów medycznych (radiogramy, Tomografia komputerowa, ultrasonografia i inne) oraz zaznajomienie z wykorzystaniem metod informatycznych w pracy klinicznej. Wykłady i ćwiczenia są również prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metodnauczania (e-learning).