Statystyka

Zakład współpracuje z doktorantami i pracownikami innych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie oceny metodologii badań i analiz statystycznych.

Podstawową formą współpracy jest konsultacja statystyczna, która obejmuje m.in.:

– określenie celów przyszłej analizy,

– ocenę zaproponowanej metodologii analizy statystycznej,

– dobór testów statystycznych,

– instruktarz przygotowania bazy danych,

– ocenę metodologii prezentacji wyników.

 

W ramach pojedynczej konsultacji statystycznej oceniany jest wyłącznie jeden projekt i jedna baza danych. Konsultant nie przeprowadza też testów statystycznych z wyjątkiem niezbędnych do upewnienia się co do proponowanej metodologii. Konsultacja statystyczna trwa do 30 minut i nie zobowiązuje umową dalszej współpracy przy analizie statystycznej.

Zapraszamy do współpracy poprzez prowadzenie przez Zespół Zakładu właściwej analizy statystycznej. Taka współpraca powinna być poprzedzona konsultacją statystyczną, która ma na celu m.in. zdefiniowanie potrzeb i zakresu prac analitycznych.

 

Zakres prac Zespołu to m.in.:

– zaplanowanie, przeprowadzenie lub nadzór nad randomizacją lub analizą statystyczną,

– przygotowanie wyników do publikacji,

– przygotowanie stosownego fragmentu tekstu do publikacji.

W przypadku takiej formy współpracy zgłaszający zapotrzebowanie i podejmujący się analizy statystycznej w chwili przyjęcia zlecenia zostają związani umową o współpracy, w ramach której osoba wykonująca analizę statystyczną będzie uwzględniana we wszystkich publikacjach dotyczących wyników jej pracy. W przypadku złożonych lub szczególnie pilnych analiz statystycznych podejmujący się analizy może wystąpić o pomoc innego pracownika Zakładu; wówczas obie osoby będą uwzględnione we wszystkich publikacjach dotyczących wyników ich pracy.

 

W przypadku badań sponsorowanych lub zabezpieczenia innych środków finansowych przeznaczonych na analizę statystyczną (np. środki pochodzące z grantu) sprawami honorarium za analizę statystyczną zajmuje się Pani mgr Anna Magiera z Działu Nauki WUM (tel. 22 57 20 300, email: anna.magiera@wum.edu.pl)